Według Światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy - WCPT) "fizjoterapia" polega na świadczeniu poszczególnym osobom i populacjom usług mających na celu rozwinięcie, utrzymanie lub przywrócenie w jak najpełniejszym zakresie czynności ruchowych i funkcjonalności w całym okresie życia pacjenta. Fizjoterapia obejmuje świadczenie w okolicznościach, w których czynności ruchowe i funkcje zagrożone są procesami starzenia lub uległy upośledzeniu w wyniku obrażeń lub schorzeń. Fizjoterapia zajmuję się wykrywaniem i przywracaniem w jak najpełniejszym zakresie potencjału czynności ruchowych w sferach promocji, prewencji, leczenia i rehabilitacji. Fizjoterapia jest usługą świadczoną wyłącznie przez fizjoterapeutę lub pod jego nadzorem.

W ramach swoich usług fizjoterapeuta posiada kompetencje do badania, oceniania, ewaluacji, diagnozy funkcjonalnej, prognozy, programowania postępowania, a także przeprowadzenia powtórnej oceny na potrzeby prowadzonego procesu terapeutycznego. Fizjoterapia jest istotnym składnikiem systemu świadczenia usług zdrowotnych.

materiał opracowany na podstawie informacji zawartych w Europejskiej Deklaracji Standardów w Fizjoterapii


  • Polityka
    Prywatności